Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær høyspentlinjer/lavspentlinjer må en kontakte Hallingdal kraftnett

Berøring av spenningsførende linjer er livsfarlig!

Skader som blir påført nettanlegg kan utsette deg og andre for fare. Skader kan også føre til at deler av samfunnet kan bli uten strøm i perioder, noe som kan medføre store økonomiske konsekvenser KILE-kostnader

Er du ansvarlig for arbeid i nærheten av HKN sine anlegg, forplikter du deg til å overholde selskapets gjeldende retningslinjer og sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstiltak

Spør først – grav etterpå! Berøring kan forårsake alvorlig personskade og i verste fall tap av liv. Den som forårsaker skade, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for skaden på nettet og også tap som påføres nettselskapets kunder ved avbrudd.

Utleverte kabelkart er gyldig i en måned etter utskriftsdato. Les all informasjon nøye på utleverte kart og i vedlegg. Kontakt Hallingdal kraftnett når du er i tvil om trasé, eller har et dårlig eller mangelfullt kart.

Påvisning av våre kabler er gratis.

Inntegnede kabler på kartet er til informasjon. Det er ikke sikkert at de er gravd ned akkurat der som kartet viser. Derfor skal kabler alltid påvises.

Graves det under kabler, skal kablene understøttes eller henges opp.

Hvis uhellet er ute

Strømgjennomgang krever øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv eller helse:
110 – Brann
112 – Politi
113 – Ambulanse

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje, eller du får overslag mellom høyspent og maskin

 • Varsle Hallingdal kraftnett, vakttelefon så raskt som mulig (32 08 71 30)
 • Sørg for at ingen kommer i nærheten av, eller i berøring med kjøretøyet
 • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er koblet ut

Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen

 • Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig
 • Hopp ned på bakken med beina godt samlet
 • Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå "skrittspenninger"

Skade på kabler og rør

 • Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand
 • Kontakt Hallingdal kraftnett, vakttelefon (32 08 71 30)
 • Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen

Tre som kommer i kontakt med høyspentlinje

 • Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
 • Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet
 • Kontakt Hallingdal kraftnett, vakttelefon (32 08 71 30)

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du på forhånd kontakte Hallingdal kraftnett.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspentlinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss når du skal felle trær nær HKNs høyspentlinjer.Vi hjelper deg eller gir deg råd slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte

Dersom uhellet er ute, fjern aldri treet på egen hånd - flytt deg umiddelbart fra området og kontakt Hallingdal kraftnett.

Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspentlinjer kontaktes vårt driftspersonell for avtale og nærmere befaring. Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspentlinjer.

Du kan også laste ned brosjyren "Viktig melding" for utskrift (PDF). Denne har informasjon til alle maskinførere og skogsarbeidere om arbeid i nærheten av våre linjer og kabelanlegg.