Avtalevilkår for tilknytning forbruker

Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og den juridiske eieren, av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Tilknytning av en elektrisk installasjon kan også berøre forholdet til en grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom, når disse ikke er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf.

Nettleie

Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde).

Ansvarsforholdet mellom nettselskapet og nettkunder er beskrevet i standard nettleieavtale. De samme prinsipper gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i standard tilknytningsvilkår. For å få en fyldigere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til standard nettleieavtale.