Selve strømnettet transporterer strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleie betaler du for å kunne være tilknyttet, samt bruker av nettet. Nettleien skal dekke kostnadene nettselskapet har med drift, vedlikehold, kabler og transformatorstasjoner.

Inkludert i nettleien er også offentlige avgifter, som miljøavgift til Energifondet (Enova) og forbruksavgift til staten. Disse avgiftssatsene vedtas av Stortinget i statsbudsjettet, og nettselskapene har som oppgave å kreve inn disse avgiftene for staten.

Nettselskapene kan ikke selv fritt bestemme størrelsen på nettleien. Denne er regulert etter rammebetingelser gitt av staten ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Ny nettleiemodell fra 1.januar 2023

Først noen ord om nettleiemodellen som ble innført 1.januar 2023. Bakgrunnen for det såkalte kapasitetsleddet er at alle må bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde. For tips og informasjon om energieffektiviserende tiltak og støtteordninger, kan du blant annet se nettsidene til Enova. Med en justering av forbrukstoppene utnytter vi strømnettet smartere, slik at vi kan unngå unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet som egentlig allerede er der.

Fram mot år 2040 vil strømforbruket i Norge øke med rundt 25% ifølge analyser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Da er det viktig at vi etablerer gode strømvaner allerede nå for å unngå dyre utbygginger av strømnettet som fører til høyere nettleie.

Strømnettet er et spleiselag som betales av strømkunder gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte kapasiteten i strømnettet som allerede er der vil vi kunne holde kostnadene i nettleien lavest mulig.

Den nye nettleiemodellen vil belønne de kundene som er flinke til å jevne ut forbruket sitt utover døgnet og som dermed unngår høye forbrukstopper. Det vil si at jo mindre strøm du bruker på en gang, jo mindre nettleie vil du få.

Hallingdal Kraftnett AS kan fra 1.januar 2023 redusere nettleien på grunn av såkalte flaskehalsinntekter som Statnett får på grunn av prisforskjeller i Norge og utlandet. Når vi transporterer strøm i nettet, forsvinner noe på veien. Dette kalles nettap. Flaskehalsinntektene fra Statnett er øremerket disse tapskostnadene (som er ekstremt høye på grunn av at nettselskapet betaler spot pris for dette tapet). Det er simpelthen de fysiske lovene som bestemmer dette. Normalt forsvinner rundt 6% av energien som transporteres i strømnettet fra produsent/kraftverk til deg som kunde.

Priser på nettleie kan du finne her

Ytterligere informasjon

Den nye måten å beregne nettleien på er lik for alle kunder (fritid, husholding, næring) som har et totalforbruk på mindre enn 100 000 kWh/år.

For beregning av det såkalte kapasitetsleddet (hvor stor effekt du bruker) er det laget en trappetrinnmodell (se linken til pdf filen over). Gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager i forrige måned, vil avgjøre hva slags trinn du havner i.

Fordelingen av kunder (historiske tall) er til informasjon gitt under:

  • 4 prosent av Hallingdal Kraftnett sine kunder vil aldri være over trinn 0 – 2 kW.
  • 18 prosent av kundene er aldri over 2 – 5 kW.
  • 66 prosent av kundene er aldri over 5 – 10 kW
  • 90 prosent av kundene er aldri over 10 – 15 kW
  • 97 prosent av kundene er aldri over 15 – 20 kW
  • 99 prosent av kundene er aldri over 20 – 25 kW.

Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

I tillegg til innføringen av "trappetrinnsmodellen" på effekt, blir det 6,25 øre/kWh (inkl.mva) billigere å bruke energi om natten (kl 22:00 til 06:00). Se prislisten i linken over.

Last ned og bruk vår "app" som gir deg oversikt over ditt forbruk, informasjon om status i nettet mm. Eksempler fra appen under.

3 skjermbilder av appen. Første - viser innsitt med 3 diagrammer. Andre - viser månedlig forbruk i statistikk.  Tredje- viser statistikk diagram