En elektriker installere en grønn strømboks ned i jorda. Strore grønne plast rør kommer ut fra strømboksen og på bakken ser du også to blå kasser og en stor grå verktøykasse litt lengre bort.

Vi ønsker at planlegging og framføring av strøm skal skje på best mulig måte for våre kunder. Ta derfor kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi sammen finner beste løsning for strøm til din bolig eller hytte.

Grensesnitt mellom kunde og elverk går ved grunnmur. Når kundens anlegg er ferdigmeldt og godkjent, blir det tilkoblet vårt nett via vern som skal beskytte anlegg og omgivelser.

Strømtilkobling foretas av de lokale avdelingene i Hol, Ål, Gol, Nes/Flå. Kontakt Hallingdal kraftnett for nærmere informasjon.

Gravetillatelse

Gravetillatelse innhentes fra grunneier. Det skal alltid foreligge gravemelding fra ledningseier før arbeidet starter. Eventuell kabelpåvisning utføres av HKN uten kostnad for byggherre/grunneier.


Kabelgrøft/stikkledning

Kunden må selv sørge for kabelgrøft fra tilkoblingspunkt og til grunnmur. Husk å kontakte grunneier ved kryssing av annenmanns eiendom!


Det stilles tekniske krav, bl.a. for personsikkerhet og for å sikre at det ikke oppstår feil på kabelen. Dersom grøfta ikke tilfredsstiller kravene, vil ikke HKN koble til anlegget.


Rør til stikkledninger skal være min. 75 mm og glatte innvendig. Se grøftesnitt. Som alternativ til rør kan kabelen legges i finmasse. Se grøftesnitt. Graveentreprenør må gjøre seg kjent med kravene til kabelgrøft. Grøfta skal tilfredsstille HKNs krav til stikkledningsgrøft, som du kan laste ned for utskrift (PDF)

Kabelgrøfter skal dokumenteres med foto. Det skal legges fram fotodokumentasjon på åpen grøft, før og etter at kabel/rør er lagt.

Tilkopling til nettet - informasjon til installatøren (PDF)


Gravekurs

Vi ønsker at de som skal grave tar gravekurs hos oss. Dette blir satt opp med jevne mellomrom. Kontakt Hallingdal kraftnett for nærmere informasjon.


Jording

Installatøren er ansvarlig for jording av kundens anlegg.

Når vi skal knytte en ny bygning til nettet er det svært viktig at jordingen er i orden. Ved oppføring av nybygg er det normalt med jordelektrode rundt hele bygget. Jording er svært viktig for å ivareta din egen sikkerhet, dersom det skulle oppstå feil i det elektriske anlegget. 


Hvordan forholder jeg meg ved jordfeil?

Som huseier bør du gjøre deg kjent med hvilke type varsler som er installert i din bolig, samt vite omtrent hvor gamle disse er.
Installatør skal kontaktes ved jordfeil.
Når det er konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontakter installatøren HKN. Vi lokaliserer da jordfeilen og pålegger utbedring på lokaliseringspunkt.

Hvem har ansvaret?

Forenklet kan man si at det er du som huseier som er ansvarlig for det elektriske anlegget i ditt eget hus.

NB: Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.

Strømmåler

Strømmåler leveres og monteres av Hallingdal kraftnett. Strømmåler er Hallingdal kraftnett sin eiendom, og det er ingen direkte kostnader med montering av strømmåler.
Alle fritidsboliger skal ha utvendig måleskap, der Hallingdal kraftnett har uhindret adgang til målerplassering.

Spenningssetting

Før vi kan sette spenning på anlegget ditt må følgende være oppfylt:

  • Kabel frem til installasjon må være lagt iht. HKN sine krav
  • Ferdigmelding fra installatør
  • I noen tilfeller er det beregnet et anleggsbidrag som må være innbetalt
  • Dersom kabel krysser annen grunneiers grunn, må avtale foreligge

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er det du må betale for å bli knyttet til strømnettet. Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Hallingdal kraftnett krever inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved tilknytning til nettet.