AMS Hallingdal Kraftnett, gjenstående målerbytter 2020 og stengeprosess

Hallingdal Kraftnett starter nå en stengeprosess hos kunder der vi ikke har fått skiftet ut strømmålerne til nye automatiske AMS-målere. I uke 38 vil kunder motta brev om «Varsel om stenging».

Alle landets nettselskaper ble pålagt å skifte ut strømmåleren hos alle kunder til ny AMS-måler innen utgangen av 2018. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har åpnet for unntak for kunder som har erklæring fra lege eller psykolog. Hos disse blir det skiftet til AMS-måler uten radiomodul. Vi har ingen hjemmel til å gi unntak utover det NVE har bestemt.

Hallingdal Kraftnett har nå montert AMS-målere hos så godt som alle kunder – cirka 26200 målere i Hol, Ål, Gol, Nesbyen og Flå. Det er identifisert 29 kunder i hele forsyningsområdet, som enten nekter oss å bytte måleren, eller at vi ikke har kommet i dialog med dem. En del av disse kunder har fått innvilget gyldig fritak for AMS-måler med aktiv radiomodul gjennom erklæring fra lege eller psykolog, men det skal allikevel gjøres bytte til ny AMS måler uten kommunikasjon. Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med disse kundene uten å lykkes.

Vi iverksetter derfor «Varsel om stenging» for disse anleggene.

Fire uker etter at kundene har mottatt brevet, vil vi iverksette stenging. Kunder hos andre nettselskaper som har iverksatt tilsvarende prosesser, har prøvd saken hos Elklagenemnda, uten å vinne fram.

I Hallingdal Kraftnett sin standard avtale for tilknytnig og nettleie, heter det i § 5-1 om installasjon og drift av måleutstyr:

«Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Dersom nettkunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, skjer dette for egen regning og etter skriftlig avtale med nettselskapet. Utstyret og plasseringen av det, må på forhånd være godkjent av nettselskapet.»

Hallingdal Kraftnett skifter et betydelig antall målere per år. Det kan være etter at Justervesenet har underkjent enkelte typer målere, eller at målerne er gamle. Det har aldri vært slik at kundene selv kan bestemme målertype.

Det stenges ikke

  • når det er kaldere enn minus 5 grader
  • fredag og dagen før helligdag
  • når et spedbarn er på adressen
  • når personer under 18 år er alene hjemme
  • når det er fare for liv og helse samt ved tingskade
  • hos personer over 70 år, da legges det igjen varsel. Dette gjelder også ved omsorgsboliger eldreboliger, gårdsdrift, og ridesenter.
  • ved ubehandlet innsigelse
  • når det er innsendt dokumentasjon på fare for liv og helse fra lege eller psykolog. En erklæring vil uten unntak gi 14 dagers utsettelse på stengeprosessen, men kan ikke brukes flere ganger på samme stengesak.
  • hvor overbelastningsvern (OV) gjelder for mer enn én kunde

Det gjenåpnes når

  • kunden hevder det er fare for liv og helse

Relaterte artikler